هشت کتاب

آواز آفتاب

آن برتر

به کنار تپه شب رسید. با طنین روشن پایش آیینه…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

همراه

تنها در بی چراغی شب ها می رفتم. دست هایم…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

گل آینه

شبنم مهتاب می بارد. دشت سرشار از بخار آبی گل…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

شاسوسا

کنار مشتی خاک در دور دست خودم ، تنها ،…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

طنین

به روی شط وحشت برگی لرزانم، ریشه ات را بیاویز.…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

بی تار و پود

در بیداری لحظه ها پیکرم کنار نهر خروشان لغزید. مرغی…

بیشتر بخوانید »
زندگي خواب ها

بی پاسخ

در تاریکی بی آغاز و پایان دری در روشنی انتظارم…

بیشتر بخوانید »
زندگي خواب ها

سفر

پس از لحظه های دراز بر درخت خاکستری پنجره ام…

بیشتر بخوانید »
زندگي خواب ها

برخورد

نوری به زمین فرود آمد: دو جاپا بر شن های…

بیشتر بخوانید »
زندگي خواب ها

نیلوفر

از مرز خوابم می گذشتم، سایه تاریک یک نیلوفر روی…

بیشتر بخوانید »