قرن پنجم هجری – 388 الی 485 شمسی

شعرا

زندگی نامه سنایی غزنوی

  ابوالمجد مجدود بن آدم  سنایی غزنوی در سال ۴۵۹…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه ابوعلی سینا

ابوعلی حسین بن عبد الله بن سینا در سال  ۳۵۹…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه عسجدی مروزی

حکیم عبد العزیز فرزند منصور مروزی مکنی به ابو نظر…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه کوهی شیرازی

شیخ علی معروف به بابا کوهی از شعرا و عرفای…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ارزقی هروی

ابئبکر ملقب به زین الدین ، معروف به حکیم ارزقی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوبکر محمدبن علی خسروی سرخسی

ابوبکر محمدبن علی خسروی  سرخسی از شاعران نامدار فارسی زبان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوالحسن قابوس بن وشمگیر بن زیار ملقب به شمس المعالی

ابوالحسن قابوس بن وشمگیر بن زیار ملقب به شمس المعالی،…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوطیب محمد بن حاتم مصعبی

ابوطیب محمد بن حاتم مصعبی  ملقب به ابوطیب مصعبی به…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه حکیم ابوالقاسم منصور ابن حسن – تخلص فردوسی

فردوسى شهرت و تخلص ابوالقاسم منصور ابن حسن [حکیم ابوالقاسم…]،…

بیشتر بخوانید »