کین سیاوش

کین سیاوش

رفتن زواره به لشگرگاه سیاوش

چنان بد که روزى زواره برفت به نخچیر گوران خرامید…

بیشتر بخوانید »
کین سیاوش

ویران کردن رستم توران زمین را

بر انگیخت آن پیل تن را ز جاى تهمتن هم…

بیشتر بخوانید »
کین سیاوش

باز رفتن رستم به ایران زمین

تهمتن چو بشنید شرم آمدش برفتن یکى راى گرم آمدش‏…

بیشتر بخوانید »