بوزرجمهر

بوزرجمهر

خشم گرفتن نوشین روان بر بزرگمهر و بند فرمودنش

چنان بد که کسرى بدان روزگار برفت از مداین ز…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

گفتار اندر فرمان نوشین روان

چنین بود تا گاه نوشین روان همو بود شاه و…

بیشتر بخوانید »