نسخ تعلیق

خطاط

زندگی نامه مولانا علیرضا تبریزی

مولانا علیر ضا تبریزی سابقا در تلوخوشنویسانا ثلث و نسخ…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا مالک

مولانا مالک اگر چه به دیلمی اشتهار داشت اما وی…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا مجنون چپ نویس

مولانا مجنون چپ نیس ولد مولانا کمال الدین رفیقی است.(…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا محمد امین

مولانا محمد امین در سلک خوش نویسان زمان منتظم است…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا میر علی

مولانا میر علی از سادات عظام حسینی دارالسلطنه هرات است.…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا نعمت الله

مولانا نعمت الله از مقری زاده های مشهد مقدس است.…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه میر خلیل الله

میر خلیل الله میر خلیل الله برادر زاده میر محمد…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه میر عبدالوهاب

میر عبدالوهاب از سادات حسینی مشهد مقدس بود مادر وی…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه میر وجه الدین

میر وجه الدین میر وجیه الدین خلیل الله عمرا قماست…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا سلطان علی مشهدی

اما کسی که گوی رجحان از میان خوشنویسان ربوده قبله…

بیشتر بخوانید »