شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

رزم ايرانيان و تورانيان

سپاه آراستن تورانیان و ایرانیان

چو از کوه بفروخت گیتى فروز دو زلف شب تیره…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

رسیدن رستم نزدیک ایرانیان

چو گردون تهى شد ز خورشید و ماه طلایه برون…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

رزم کردن گیو و توس با کاموس

چو خورشید زد پنجه بر پشت گاو ز هامون بر…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

سگالش پیران با خاقان چین

چو لشکر پدید آمد از دیده‏گاه بشد دیده‏بان پیش توران…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

رسیدن فریبرز به کوه هماون

چو خورشید بر گنبد لاژورد سراپرده زد ز دیباى زرد…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

رفتن خاقان چین به دیدن سپاه ایران

چو خورشید بر چرخ گنبد کشید شب تار شد از…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

آگاهى یافتن گودرز از آمدن رستم

سپهدار گودرز بر تیغ کوه بر آمد برفت از میان…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

سگالش ایرانیان از کار خود

چو بر گنبد چرخ رفت آفتاب دل طوس و گودرز…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

آمدن خاقان چین به هماون

چو پیران بنزدیک لشکر رسید در و دشت از سمّ…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

فرستادن افراسیاب، خاقان و کاموس را به یارى پیران

چو خورشید بر زد ز خرچنگ چنگ بدرّید پیراهن مشک…

بیشتر بخوانید »