شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

رزم ايرانيان و تورانيان

آمدن پیران نزد رستم

همى رفت پیران پر از درد و بیم شد از…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

سگالش پیران با هومان و خاقان

بشد تیز هومان هم اندر زمان شده گونه از روى…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

فرستادن خاقان هومان را نزد رستم

بهومان چنین گفت خاقان چین که تنگست بر ما زمان…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

رزم چنگش با رستم

سوارى سر افراز و خسروپرست بیامد ببر زد برین کار…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

آگاهى یافتن خاقان از کشته شدن کاموس

کنون اى خردمند روشن روان بجز نام یزدان مگردان زبان‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

کشته شدن کاموس به دست رستم

تهمتن ز الواى شد دردمند ز فتراک بگشاد پیچان کمند…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

کشته شدن الوا به دست کاموس

بر آمد ز هر دو سپه بوق و کوس زمین…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

سپاه آراستن تورانیان و ایرانیان

ز خورشید چون شد جهان لعل فام شب تیره بر…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

پرسیدن پیران از آمدن رستم

بیامد پر اندیشه و روى زرد بپرسید زان نامداران مرد…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

رزم رستم با اشکبوس

دلیرى کجا نام او اشکبوس همى بر خروشید بر سان…

بیشتر بخوانید »