شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

داستان بیژن و منیژه

آگاهى یافتن بیژن از آمدن رستم

منیژه بیامد بدان چاه سر دوان و خورشها گرفته ببر…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

آمدن منیژه به پیش رستم

منیژه خبر یافت از کاروان یکایک بشهر اندر آمد دوان‏…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

رفتن رستم به شهر ختن به نزد پیران

چو سالار نوبت بیامد بدر بشبگیر بستند گردان کمر همه…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

آراستن رستم سپاه خویش

ز رستم بپرسید پس شهریار که چون راند خواهى برین…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

خواست کردن رستم گرگین را از شاه

چو گرگین نشان تهمتن شنید بدانست کآمد غمش را کلید…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

بزم کردن کى‏خسرو با پهلوانان

در باغ بگشاد سالار بار نشستنگهى بود بس شاهوار بفرمود…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

آمدن رستم نزد خسرو

بروز چهارم گرفتند ساز چو آمدش هنگام رفتن فراز بفرمود…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

بزم ساختن رستم از بهر گیو

و ز آنجا بایوان رستم شدند بره بر همى راى…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

بردن گیو نامه کى‏خسرو به نزد رستم

چو بر نامه بنهاد خسرو نگین بشد گیو و بر…

بیشتر بخوانید »
داستان بیژن و منیژه

نامه نوشتن خسرو به رستم

نویسنده نامه را پیش خواند وزین داستان چند با او…

بیشتر بخوانید »