شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

سیاوش

رفتن کى‏خسرو به ایران زمین‏

چو آمد بنزدیک سر تیغ شست مده مى که از…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

ناامید گشتن کى‏خسرو از گیتى

پر اندیشه شد مایه ور جان شاه از آن رفتن…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

آگه شدن لهراسب از ناپدید شدن کى‏خسرو

چو لهراسب آگه شد از کار شاه ز لشکر که…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

راه توران گرفتن لهاک و فرشیدورد

چو لشکر چنین پاسخ آراستند دو پر مایه از جاى…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

سپاه آراستن کى‏خسرو با افراسیاب

چو شد کار پیران ویسته بسر بجنگ دگر شاه پیروز…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

نامه افراسیاب نزدیک فغفور چین

یکى نامه نزدیک فغفور چین نبشتند با صد هزار آفرین‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پیام فرستادن کى‏خسرو نزدیک فغفور چین و شاه مکران

ز لشکر فرستادگان برگزید که گویند و دانند گفت و…

بیشتر بخوانید »
گشتاسب

رسیدن گشتاسب به روم

چو گشتاسپ نزدیک دریا رسید پیاده شد و باژ خواهش…

بیشتر بخوانید »
گشتاسب

پیدا شدن زردشت و پذیرفتن گشتاسب کیش او را

چو یک چند سالان بر آمد برین درختى پدید آمد…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

گریختن ارجاسپ از کارزار

چو باز آورید آن گرانمایه کین بر اسپ زریرى بر…

بیشتر بخوانید »