ریاضیدانفیلسوفقرن چهارم هجری - 291 الی 388 شمسیقرن سوم هجری - 194 الی 291 شمسیموسیقیدان

زندگی نامه ابونصر فارابی

ابو نصر فارابی در سال ۲۵۰ در وسیج نزدیک فاراب ترکستان به دنیا آمده و پدرش نیز از نیروهای لشکری به شمار میامده وی در جوانی ذوق تحقیق و فراگیری فلسفه داشته و در طلب استاد و راهنما از این دارالعلم به آن دارالعم رهسپار بوده و کاری حز مطالعه و مقصدی جز علم نداشته .

گویند که فارابی در حدود چهل سالگی به بغداد رهسپار شده و در این زمان از علم صرف و نحو وفقه و حدیث بهره ها داشته ولی در منطق و فلسفه مطالعات چنانی نداشته است . هنگامی که به بغداد رسید از زبان عربی چیز زیادی نمیدانست پس نزد ابن السراج به خواندن علم نحو پرداخت و در مقابل به او منطق آموخت

. فارابی مردی زاهد بود و در کسوت درویشان زندگی میکرد و جز به تحقیق و تالیف به چیز دیگری رغبت و علاقه ای نداشت وی  ده سال آخر عمر خویش را در حلب و دمشق سپری کرد و در سال  329 دفات یافت وی را باعزت و احترام در دمشق دفن کردند .

کار بزرگی را که کندی آغاز کرده بود فارابی با متانت و قدوت ادامه داد او زبان عربی را با فلسفه آشنا کرد . فلسفه ای که از یونانی به زبان ای عربی و سریانی نقل شده بود با این زبان ها انس نداشتاگر فارابی جز اینکه به زبان عربی  فلسفه  آموخته کاری نکرده بود قام معلمی او در عالم اسلام محروز بود  .

مقام فارابی در تاریخ فلسفه

فارابی در صدر دورانی از تاریخ و فرهنگ اسلامی قرار دارد که از جهاتی میتوان آن را دوره  تجدید حیات علم و فلسفه خواند و بی مناسبت نیست که او را معلم ثانی خوانده اند . او در حقیقت مجدد فلسفه و موسس فلسفه اسلامی است  فلسفه ای که در عالم اسلام گسترش  پیدا کرد و تاریخ ان از زمان فارابی تا کنون ادامه دارد.

موضوع فلسفه از نظر فارابی  « وجود من حیث هو وجود » یا مطلق وجود است . ارسطو گفته بود که موضوع فلسفه اولی مطلق وجود است و فارابی توجه خاصی به ارسطو و آثار وی داشته است فلسفه مجموعه نظر ها و آرای موفق و مخالف نیست همچنین از شاگردان ارسطو آموخته بود که فلسفه تشبه بالاله است یعنی آگاهی به نظام موجودات و ترتیب قوا و چگونگی حدود افعال .

در نظر فارابی فیلسوف ریس مدینه است و چنان که خداوند  عالم را اداره میکند فیلسوف هم امور مدینه را نظم میبخشد  از این بیان استنباط میشود که فارابی به فلسفه سیاسی توجه بیشتری داشته است .فارابی هرگز نمیخواسته سیاست را با فلسفه توجیه کند او سیاست را از فلسفه به نحو منطقی نیز استنتاج نکرده است و فلسفه صورت قوام مدینه است و با آن در آن نیست  میان اجزا مدینه و اهل آن نسبت مدینه با عالم طبیعت و یا مبدا عوالم بیان میشود. علاوه بر این فلسفه عین آرای اهل مدینه فاضله است که در وجود رئیس مدینه تحقق پیدا کرده است

 

فلسفه فارابی :

 فارابی شاگرد افلاطون و ارسطو بوده وبا فلسفه یونانی انس پیدا کرده است اما خود اهل آزمون و تعقل بوده و به آموختن صرف و الفاظ و عبارات استادان یونانی اکتفا نکرده است . او در فلسفه و با فلسفه  ، عالمی را درک کرده است که گرچه شباهت هایی با عالم افلاطون و ارسطو دارد ولی نباید با هم اشتباه گرفت

 فارابی فلسفه را از یونانیان آموخت ، یعنی فلسفه از خارج به عالم اسلام آمد . اما در تفکر فارابی چنان هیئتی پیدا کرد که با عالم اسلام بیگانه نبود. درست است که او آرای فارابی  ، ارسطو و افلاطون را در منطق و طبیعیات و اخلاق و مابعد الطبیعه  آموخت اما آنها را چنان در یک نظام فلسفی  به صورت سازگار و مناسب تالیف کرد که او را فیلسوف التقاطی نمیتوان دانست

اساس فکر فارابی این بود که فلسف حقیقی یکی بیش نیست و استادان بزرگ فلسفه نمیتوانند با هم اختلاف داشته باشند زیرا مقصد آنها واحد است و در طلب حقیقت واحدند .

 

منطق فارابی :

فارابی اهتمام خاصی به مباحث منطق داشته و آثار مهمی در این باب نوشته و کوشیده که مقام و اهمیت منطق را در زمانی که کسانی منکر آن بودند معین کند و نشان دهد که اهل علم چه نیازی به منطق دارند و نشاند دهد ه فوایدی از آن میتوانند ببرند. فارابی منطق را صناعتی می داندکه با آن عقل قوام پیدا میکند و در مواردی که  دچار خلط و اشتباه می شویم ما را به راه راست هدایت میکند

فارابی معقولات را به دو دسته « بدیهی »  و « نظری » تقسیم میکند  مرم در بدیهیات به اشتباه دچار نمیشوند . چنان که همه تصدیق میکنند که کل از جزء بزرگتر است . اما معقولات دیگر را باید با کمک فکر و قیاس درک کرد و در این امور است که به منطق نیاز پیدا میشود فارابی علم منطق را با علم نحو  قیاس میکند و می گوید منطق با معقولات همان نسبتی را دارد که نحو با الفاظ دارد . همچنین فارابی منطق را قابل قیاس با علم عروض می داند . این قیاس ها از آن جهت اهمیت دارد که منطق به عنوان صورت معانی از زبان جدا میشود و در حکم صورت کلی عقل نوع بشر قرار میگیرد . ارسطو و افلاطون نیر با همین رویه به منطق نگاه میکردند

 

ما بعد الطبیعه فارابی :

حاصل سعی فارابی  در توحید و توفیق فلسفه ، نظام و صورتی از آن است که با دین نیز بیگانگی و تعارض آشکار ندارد و چنان فراهم شده است که  فیلسوف میتواند آن را باطن دین تلقی کند . علم الهی که ارسطو آن را تاج فلسفه اولی می دانست به همان صورت که در کتاب  مابعدالطبیعه ارسطو امده بود باقی نماند

فارابی گفت علم الهی سه بخش است :

بخش اول در ذات موجود من حیث هو موجود است و این عوارضاموری است که بی واسطه عارض موجود میشود . مراد از مطلق موجود هم این است که موجود به هیچ قیدی اعم از الهی ، ریاضی و طبیعی مقید نباشد

بخش دوم شامل بحث از میادی علوم جزئی مانند منطق و ریاضیات است

در بخش سوم از موجوداتای بحث میشود که جسم نیستند و در اجسام هم نیستنددر این بخش در آغاز سوال میشود موجود غیر جسمانی وجود دارد و اگر وجود دارد این موجود واحد است یا کثیر متناهی است یا نا متناهی ؟

و اگر موجودات غیر جسمانی کثیرند همه در یک مرتبه اند یا بعضی قویتر و بعضی ضعیف تر؟

فارابی موجودات ار کثیر میداند و معتقد است این کثرات متناهی اند و در پاسخ سوال سوم قائل به مراتب است . به نظر او موجودات از ناقص ترین  مرتبه به سوی کمال در حرکتند و هیچ چیز در مرتبه کمال به او نمیرسد وبه همین جهت ضد ونظیر هم ندارند.

فارابی شاید در تاریخ فلسفه اولین کسی بود که وجود را به « واجب » و « ممکن » تقسیم کرد و گفت که وجود بیرون از این دو قسم نیست واجب الوجود هم به واجب الوجود بالذات و واجب الوجود بالغیر تقسیم می شود و البته واجب الوجودبالغیر در حد ذات خود ممکن است و وجوب ان از خارج میاید . ممکن الوجود برای آنکه موجود شود به علت نیاز دارد و چون سلسله علت تا بی نهایت نمیرود باید این علل به وجودی منتهی شود که واجب است یعنی به ذات خود موجود است و او موجود اول است و همه موجودات از او وجود می یابند. گفتیم که این موجود واجب الوجود بالذات است و ماهیت هم ندارد یا ماهیتش عین وجود است و ما در فرض و وهم  ، هم نمیتوانیم آن را ناموجود بنگاریم زیرا از فرض تناقص و محال لازم می آید .

 

آثار فارابی :

شرح فارابی بر کتابهای ارسطو و همچنین تعلیقه او بر کتاب ارغنون باقی نمانده است اما آثار منطقی متین و دقیق او زمینه تدوین و تالیف کتابهای مهمی مانند منطق شفا و اساس الاقتباس را فراهم آورده است

اثار مهم فارابی که تاکنون به چاپ رسیده اند :

التوطه فی علم المنطق    –

 المدخل  الی المنطق  –

شرح کتاب ایساغوجی فرفوریوس  –

شرح کتاب مقولات  –

تعلیقات ائالوطیقا الاولای ارسطو  –

کلام له فی الشعر و القوافی  –

الالفاظ المستعمله فی المنطق  –

عیون المسائل فی المنطق  –

فصول یحتاج الیها فی صناعه المنطق  –

فارابی مقالات و رسالاتی در مسائل الهی و طبیعی و ریاضی نوشته از جمله آنها در مابعد الطبیعه :

رساله اغراض ما بعد الطبیعه

کتاب فی الواحد و الوحده

فصول فلسفیه منتزعه من کتب الفلاسفه

الفلسفه و سبب ظهورها

فی لاخلا

النکت فی ما یصح و ما لا یصح من احکام النجوم

دیگر آثار فارابی :

جواب مسائل سئل عنها

عیون المسائل

الرد علی جالینوس

الرد علی یحیی النحوی

الرد علی محمد زکریا رازی فی العلم الالهی

الرد علی ابن الراوندی

احصاء العلوم

فلسفه افلاطون

فلسفه ارسطو

کتاب الحرف

اثار اخلاقی و سیاسی :

 

اراء اهل المدینه الفاضله

فصول المدنی

التنبیه علی سبیل السعاده

تخلیص النوامیس

فی المله الفاضله

فی التحصیل السعاده

سیاسه المدینه

مقاله فی السیاسه

فارابی کتابی هایی نیز در موسیقی نوشته که مهمترین آنها الموسیقی الکبیر است

.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫21 نظرها

 1. سلام نام یکی از آثار فارابی در بخش آثار اخلاقی و سیاسی \”
  سیاساه المدینه
  \”مده که صورت صحیح آن\”سیاسه المدنیه\” است

 2. بعد از این همه اتفاقات شرم آور در دنیا هنوز ما به دنبال نژادیم این را باید بدانید که مردان و زنان بزرگ مرز و بومى ندارند و متعلق به تمام انسانهاى دنیا هستند امیدوارم که ما همه روزى به این نتیجه برسیم من بعنوان یک اول انسان بعد ایرانى از تمام هموطن هاى عزیزم خواهشمندم کمى خبرهاى دنیا را بخوانید تا متوجه شوید نژاد آنقدر که افتخار دارد همانقدر هم میتواند ننگ داشته باشد عراق و سوریه و ترکیه و ……. ایران خودمان را بنگرید ما چطور بجون هم افتادیم حالا خوش بختانه ایران و ترکیه کمى قابل تحمل است اما با فضایى که من میبینم ما هم کم کم رو به آنها خواهیم رفت .
  سپاسگذارم از مطالب بسیار آموزنده شما

 3. برای تمام افرادی که بدنبال بحث نژاد و ژنتیک اند خیلی متاسفم. جناب شیخ ابونصر فارابی یک ایرانی مسلمان بود. بهتر است برویم و وقت خود را صرف فهم مطالبی کنیم که ایشان تالیف فرمودند بجای اینکه فقط در مورد زادگاه و نام پدر و سایر ظواهر حرافی کنیم.

 4. با سلام. مطالب بسیار ارزشمندی را در خصوص فارابی درج فرموده اید. اما ای کاش در خصوص منطق فارابی که در دسترس نیست بیشتر مطرح می فرمودید بالاخص در نحوه ارتباط منطق با عروض شعر. من شخصا به این نتیجه رسیده ام که عروض ارتباط تنگاتنگی با منطق دارد. وعروض شعر کلاسیک ایران در این مورد از منطق اخذ شده است. منطق چیزی نیست که بعد از اسلام به ایران آمده باشد.بلکه ورود منطق را می توان همزمان با ورود اسکندر به ایران وسلطه سلوکیان در ایران دانست.بنابراین منطق تاثیر به سزائی در عروض شعر فارسی قبل وبعد از اسلام دارد. همانگونه که شعر نوین ایران با پشت سر گذاردن منطق ارسطو به مدت چند دهه به منطق دیالکتیک روی آورد. اما اکنون مجددا با در گذشت پیشتازان شعر نو به منطق ارسطو روی آورده است.

 5. ابونصرفارابی آنطور که از منابع برمی آید از نژاد ایرانب بوده و به هیچ عنوان ترک نبوده،از قرن ششم تلاشهای مذبوحانه ای برای نسبت دادن ایشان با اشایه دروغهایی چون در نیاوردن لباس ترکی از بر خود،صورت گرفت که بی پایه و اساس است.با دقت در سیره و مسلک ایشان پرواضح است که چنین تعصاتی کاملن بدور از شخصیت ایشان بوده و کذب میباشد.عزیزان ترک زبانی که به فارسی نیز سخن میگویند و در این وبلاگ اظهار نظر و اشاعه سخن میکنند تعصب بی اساس خود را کنار گذاشته دنباله رو مسیری شوند که بزرگان پیموده اند و نگاه خود را از نوک انگشت به ماه بدوزند.متشکرم.

 6. سلام
  ممنون لطف کردین مطالبتون خیلی کمکم کرد
  ممنون میشم اگه به قول دوستان از منابعی که دراختیارتون هست وحقانیت هم داره درباره اصالت بزرگان مطلب بذارین تا کسانی مثل بنده که منبع کاملی دراختیار نداریم بتونیم بهتر استفاده کنیم ودیگر دوستان هم اگر انتقادی دارن باحفظ شخصیت خودشون وشعور اجتماعیشون انتقاد کنن وبه جای نشون دادن شخصیتشون منطقی وبا دلیل وثابت کنن که بقیه هم بیشتر بهره ببرن

 7. با درود
  در کشکول شیخ بهایی آمده است که فارابی ترک بوده است و هیچگاه لباس ترکی خود را با لباس های دیگر عوض نکرد.

 8. چنان که خود نیز اشاره کرده اید فارابی در ترکستان متولد شد. خلفای عباسی معمولا منشیان و دیوان داران را از میان ایرانیان و نظامیان را از ترکان انتخاب می کردند. پدر فارابی نیز از اهالی ترکستان بود چنان که در نام پدران او نامهای اوزلغ و طرخان دیده می شود. بنابراین فارابی ترک نژاد است و خود او تا پایان عمر نشان ترکی را در زیر لباس خود داشت. بنابراین نسبت دادن او به سرزمین پارس نادرست و غیر اخلاقی است. چنان که ترک یا عرب دانستن مفاخر پارسی غیر اخلاقی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *