شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

خسرو پرویز

سگالش گردیه با پهلوانان خویش و گریختن از مرو

و زان پس جوان و خردمند زن بآرام بنشست با…

بیشتر بخوانید »
خسرو و شيرين

پند دادن بزرگان، خسرو را

چو آگاهى آمد ز خسرو براه بنزد بزرگان و نزد…

بیشتر بخوانید »
شيرويه

داستان شیرویه با شیرین – زن خسرو پرویز- و کشته شدن شیرویه

چو آوردم این روز خسرو ببن ز شیروى و شیرین…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

کشته شدن یزدگرد به دست خسرو آسیابان

چو بشنید ماهوى بیدادگر سخنها کجا گفت او را پسر…

بیشتر بخوانید »