شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

خسرو پرویز

فرستادن خاقان، تورگ را از پس گردیه و کشتن گردیه، او را

ز لشکر بسى زینهارى شدند بنزدیک خاقان بزارى شدند برادر…

بیشتر بخوانید »
خسرو و شيرين

کشتن شیرین، مریم را و بند کردن خسرو شیروى را

ازان پس فزون شد بزرگى شاه که خورشید شد آن…

بیشتر بخوانید »
اردشیر شیروی

بر تخت نشستن اردشیر شیروى و اندرز کردن به سرداران

چو بنشست بر تخت شاه اردشیر از ایران برفتند برنا…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

داد خواستن از یزدگرد

چنین داد خوانیم بر یزدگرد و گر کینه خوانیم ازین…

بیشتر بخوانید »