شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

خسرو پرویز

کشتن خسرو بندوى را به خون پدرش هرمز

ازان پس بآرام بنشست شاه چو برخاست بهرام جنگى ز…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

برگشتن سپاه ایران از خسرو و رها کردن شیرویه از بند

چو آگاه شد زان سخن شهریار همى داشت آن کار…

بیشتر بخوانید »
فرایین

کشته شدن فرایین به دست شهران گراز

برانگیخت از جاى اسپ سیاه همى داشت لشکر مر او…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

سپاه کشیدن بیژن به جنگ ماهوى سورى

چنین تا ببیژن رسید آگهى که ماهوى بگرفت تخت مهى‏…

بیشتر بخوانید »