کیخسرو

جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

گریختن افراسیاب از گنگ‏دژ

بایوان بر آمد پس افراسیاب پر از خون دل درد…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

بازگشتن کى‏خسرو از توران به ایران زمین

چو بودن بگنگ اندرون شد دراز بدیدار کاوسش آمد نیاز…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

اندرز کردن خسرو گودرز را

بهشتم نشست از بر گاه شاه ابى یاره و گرز…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

باز آمدن بیژن با گستهم

از ان پس خروش آمد از دیده‏گاه که گرد سواران…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم گیو با گروى‏زره

و دیگر گروى زره دیو نیو برون رفت با پور…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پاسخ فرستادن کى‏خسرو افراسیاب را

بفرمود تا قارن نیک خواه شود باز و پاسخ گزارد…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

زنهار دادن خسرو خویشان افراسیاب را

ز لشکر گزین کرد پس بخردان جهان دیده و کاربین…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

باز آمدن کى‏خسرو به نزد نیا

دل پیر زان آگهى تازه شد تو گفتى که بر…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

خواستن زال گشادنامه از خسرو براى رستم

چو بشنید دستان خسرو پرست زمین را ببوسید و بر…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم گرازه با سیامک

سه دیگر سیامک ز توران سپاه بشد با گرازه بآوردگاه‏…

بیشتر بخوانید »