جشن های ایرانیان

جشن های ایرانیان

 جشن شا عباسی

در زمان شاه عباس در کرمان مسلمانی به قتل رسید…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

روزهای یاد بود وجشنهای زرتشتیان

شش گاهنبار، هر یکپنجروز به طول می انجامید که بسیار…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

جشن شمع

تازمان  شاه عباس دوم جشن آتشی در ایران مرسوم بودموسوم به…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

مسک تازه

ابوریحان میگوید روز شانزدهم از ماه اسفند، مهر روز است…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

نوروز انهار

روز نوزدهم هر ماه، فروردین نام دارد. اما فروردین روز…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

مرد گیران، مزد گیران( روز زن )

مراسم ویژه روز زن در ایران باستان روز پنجم از…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

بادبره- کژین

روز بیست و دوم هر ما باد نام دارد. این…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

هیرم- بو

به احتمال جشن سده و شکلی از آن باشد که…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

سده، نو سده

روز پنجم از بهمن ماه، یعنی روز اسفند ارمذ- مقدمه…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

بهمن گان، بهمنجنه

آنگونه که از اشارات در آثار مکتوب در دوران اسلامی…

بیشتر بخوانید »