امپراتوری هخامنشیان

تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

نتیجه پیروزی کورش بر ماد

باید دانست که پیروزی کورش در سال ۵۵۰ سرنوشت تاریخ…

بیشتر بخوانید »
روایت هرودتوس

همبستگی مادها و پارسیان

همبستگی مادها و پارسیان کورش و پارسیان نیک میدانستند که…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

پیروزی بر ایشتوویگو

چون اندیشه ها و کارهای کورش فاش شد ، ایشتوویگو…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

گشودن ماد

هنگامی که آوازه کارهای کورش در آسیای باختری پیچید ،…

بیشتر بخوانید »
کورش

پایان کار کمبوجیه و آغاز کار کورش – از زبان استاد شاپور شهبازی

درباره فرجام کمبوجیه چیزی نمیدانیم . هرودتوس که بهترین سرچشمه…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

آغاز کار کورش – از زبان استاد شاپور شهبازی

کمبوجیه هخامنشی با داشتن همسری چون ماندانه نام بلند یافت…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

داستان تولد کورش – از زبان استاد شاپور شهبازی

اینک که همه نوشته های پیشینیان را درباره زادن و…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

بررسی روایت گزفتن

این سخن گزفن که گوید آنچه دانیم اساس درستی دارد…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

چکیده روایت گزنفن درباره زادن و پروردن کورش

کورش رهبر نامی و جهاندار بزرگ و بلندنژائ پارسی با…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

روایتی اصیل : پایه داستان کتزیاس

آشکار ست که کتزیاس تا توانسته نژاد و تبار و…

بیشتر بخوانید »