باب چهارم در تواضع

باب چهارم در تواضع

چنین یاد دارم که سقّای نیل

چنین یاد دارم که سقّای نیل نکرد آب بر مصر…

بیشتر بخوانید »