باب چهارم در تواضع

باب چهارم در تواضع

یکی بربطی در بغل داشت مست

یکی بربطی در بغل داشت مست به شب در سر…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در تواضع

ملک صالح از پادشاهان شام

ملک صالح از پادشاهان شام برون آمدی صبحدم با غلام…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در تواضع

گمان کی برد مردم هوشمند

گمان کی برد مردم هوشمند که در سرگرانی است قدر…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در تواضع

یکی در نجوم اندکی دست داشت

یکی در نجوم اندکی دست داشت ولی از تکبر سری…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در تواضع

شنیدم که در خاک وخش از مهان

شنیدم که در خاک وخش از مهان یکی بود در…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در تواضع

به خشم از ملک بنده ای سر بتافت

به خشم از ملک بنده ای سر بتافت بفرمود جستن…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در تواضع

شنیدستم که از راویان کلام

شنیدستم که از راویان کلام که در عهد عیسی علیه…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در تواضع

گروهی برآنند از اهل سخن

گروهی برآنند از اهل سخن که حاتم اَصَم بود، باور…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در تواضع

کسی مشکلی برد پیش علی

کسی مشکلی برد پیش علی مگر مشکلش را کند منجلی…

بیشتر بخوانید »
باب چهارم در تواضع

ز ویرانه ای عارفی ژنده پوش

ز ویرانه ای عارفی ژنده پوش یکی را نُباح سگ…

بیشتر بخوانید »