اردشیر بابکان

اردشیر بابکان

اختر پرسیدن اردشیر از کید هندى

چو شاپور شد همچو سرو بلند ز چشم بدش بود…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

جنگ کردن اردشیر با بهمن و پیروزى یافتن

یکى نامور بود نامش سباک ابا آلت و لشکر و…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

چاره ساختن اردشیر در کار پادشاهى

کنون از خردمندى اردشیر سخن بشنو و یک بیک یاد…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

جنگ اردشیر با اردوان و کشته شدن اردوان

چو آگاهى آمد سوى اردوان دلش گشت پر بیم و…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

اندرز کردن شاه اردشیر، مهتران ایران را

چو از روم و ز چین و ز ترک و…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

جنگ اردشیر با کردان

سپاهى ز اصطخر بى‏مر ببرد بشد ساخته تا کند رزم…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

اندرز کردن اردشیر، مردمان را

بگفتار این نامدار اردشیر همه گوش دارید برنا و پیر…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

شبیخون زدن اردشیر به کردان و پیروزى اردشیر

چو خورشید شد زرد لشکر براند کسى را که نابردنى…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

ستودن خراد اردشیر را

چو بر تخت بنشست شاه اردشیر بشد پیش‏گاهش یکى مرد…

بیشتر بخوانید »