شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

انوشیروان

آباد کردن نوشین روان، شهر را به مانند انطاکیه و نشاندن درین بندیان رومى را

زمین دید رخشانتر از چرخ ماه بگردید بر گرد آن…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

فرستادن خاقان چین، دختر را همراه مهران ستاد نزد نوشین روان

برو شهریاران کنند آفرین همان پر هنر سرفرازان چین‏ چو…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

آمدن فرستادگان قیصر نزد نوشین روان با پوزش و بشار

شب آمد غمى شد ز گفتار شاه خروش جرس خاست…

بیشتر بخوانید »
شطرنج

ناشناختن دانندگان هند، چاره نرد بازى

بیامد یکى نامور کدخداى فرستاده را داد شایسته جاى‏ یکى…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

رفتن بهرام چوبینه به جنگ ساوه شاه

سپیده چو بر زد سر از کوه بر پدید آمد…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

سگالش نمودن بهرام با سرداران از پادشاهى خود و پند دادن او را گردیه خواهر خویش

ازان پس گرانمایگان را بخواند بسى رازها پیش ایشان براند…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

کشته شدن بهرام چوبینه به دست قلون

قلون بستد آن مهر و تازان چو غرو بیامد ز…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

گفتگوى قیصر با فیلسوفان

ز بیگانه قیصر بپرداخت جاى پر اندیشه بنشست با رهنماى‏…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

فرستادن خسرو خراد برزین را به نزد خاقان و چاره کردن او از کشتن بهرام چوبینه را

چو آگاهى آمد بشاه بزرگ که از بیشه بیرون خرامید…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

زادن شیرویه ، پسر خسرو به مرغوا

چو بر پادشاهیش شد پنج سال بگیتى نبودش سراسر همال‏…

بیشتر بخوانید »