سخن بزرگان

سخن بزرگان

بزرگمهر : دوستی برای خود برگزین که به گاه سختی و درماندگی مددکارت باشد.

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : مرگ نادان به از زندگی اوست

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : گرانبهاترین خلعت ایزدی خرد است . اگر زورمندی بی خرد باشد در حقیقت ناتوان و خوار و بی خریدار است

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : خردمند به چیزی که اگر به دستش نیاید غمگین و دلازرده می شود ، هرگز دل نمی بندد

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : اگر کسی نه در وقت ضرورت سخن گفت قدرش شکسته می شود

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : رشک بردن زهر جان است ، و همنشینی و همزبانی با مردمان سخن چین و دو روی پر گزند

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : شهریاری در خور آفرین است که مردمان راستگو و پرهیزگار از او گزند نیابند . و شراندیشان و بدان از بیمش اشتباه و گناه نکنند

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : بد نژادان و بدگوهران اشتباه کار را باید از درگاه خویش براند تا نیکان از گزندشان در امان بمانند

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : تن به تن آسانی و کاهلی نباید سپرد . کاری باش و از این راه شادی و آسایش فراهم کن

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : در نظر خردمند شادیی که غم به دنبال دارد بی ارزش است

.

بیشتر بخوانید »