سخن بزرگان

سخن بزرگان

بزرگمهر : خود را با هوس نزدیک مکن که خرد از تو روی بر می تابد

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : دل در آرزوی آنچه دسترسی بدان متصور نیست نباید بست ، از آنکه مایه رنج تن و بلای جان است

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : دانایان روشندل می دانند که دوران زندگی دراز نیست ، تن آدمی از این جهان است و روان از سرای دیگر

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : برترین دانش ها یزدان پرستی است

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : فر و شکوه زمانی فزونی می یابد که دانا نزدمان ارجمند باشد ، و کام بدخواه را به زهر بی اعتنایی بیالایم

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : آنچه دلخواه همه است جز تن درستی نیست ، که اگر کسی روزی از آن محروم شد آرزویی جز بدست آوردنش ندارد

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : ستوده و نیک فرجام کسی است که دادگر و نیکنام و در کردار و گفتار به هنجار باشد

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : مبادا که از دشمن همزور بیم کنی ، اما اگر در نبرد سستی نمایی نگون بخت و شکسته می شوی

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : کوشیدن به کار ناشدنی خلاف خرد است که در آهن به آب رخنه نتوان کرد

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : در نظر مردم سخن سنج قدر سخن بیش از گنج است

.

بیشتر بخوانید »