ساسانیان

بهرام گور

کشتى گرفتن بهرام گور در بارگاه شنگل و هنر نمودن

چو بشنید شنگل ببهرام گفت که راى تو با مردمى…

بیشتر بخوانید »
پیروز

بر تخت نشستن پیروز و خشکى هفت سال افتادن بر زمین ایران

بیامد بتخت کیى بر نشست چنانچون بود شاه یزدان پرست‏…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

آغاز داستان‏ اندرز کردن نوشین‏روان، سرداران ایران را

چو کسرى نشست از بر تخت عاج بسر بر نهاد…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

جنگ ساختن رام برزین با نوشزاد و پند دادن پیروز نوشزاد را

نهادند برنامه بر مهر شاه فرستاده برگشت پویان براه‏ چو…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

اندر فرستادن راى هند، شطرنج نزد نوشین روان

چنین گفت موبد که یک روز شاه بدیباى رومى بیاراست…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

گزاریدن بزرگمهر خواب کسرى را

و زان بیشه پویان براه آمدند خرامان بنزدیک شاه آمدند…

بیشتر بخوانید »
هرمزد

پادشاهى هرمزد

بخندید تمّوز بر سرخ سیب همى کرد با بار و…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

پاسخ دادن بهرام چوبینه، ساوه شاه را

فرستاده گفت و سپهبد شنید بپاسخ سخن تیره آمد پدید…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

پند دادن گردیه، برادر خود- بهرام- را

چو خواهرش بشنید کامد ز راه برادرش پر درد زان…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

آگاهى شدن بهرام چوبینه از کور شدن هرمزد و سپاه کشیدن به جنگ خسرو پرویز

چو بشنید بهرام کز روزگار چه آمد بران نامور شهریار…

بیشتر بخوانید »