ساسانیان

انوشیروان

پند دادن نوشین روان، پسر خود- هرمزد را

شنیدم کجا کسرى شهریار بهرمز یکى نامه کرد استوار ز…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

پند دادن بزرگمهر، نوشین روان

جهاندار یک روز بنشست شاد بزرگان داننده را بار داد…

بیشتر بخوانید »
هرمزد

پهلوانى دادن هرمزد، بهرام چوبینه را

شهنشاه ایران ازان شاد شد ز تیمار آن لشکر آزاد…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

خشم گرفتن بهرام چوبینه بر پرموده

چو نامه بیامد بر پهلوان دل پهلو نامور شد جوان‏…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

داستان بهرام چوبینه با خاقان چین

کنون داستانهاى دیرینه گوى سخنهاى بهرام چوبینه گوى‏ که چون…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

رفتن خسرو سوى روم به راه بیابان و آگاهى دادن پارساى ترسا از کار آینده‏

همى تاخت خسرو بپیش اندرون نه آب و گیاه بود…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

خشم گرفتن نیاتوس بر بندوى و آشتى کردن مریم در میانشان

دگر روز خسرو بیاراست گاه بسر بر نهاد آن کیانى…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

هنر نمودن گردیه نزد خسرو پرویز

دو هفته برآمد بدو گفت شاه بخورشید و ماه و…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

شیون باربد بر خسرو

کنون شیون باربد گوش دار سر مهتران را بآغوش دار…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

نامه رستم به سعد وقاص

فرستاده نیز چون برق و رعد فرستاد تازان بنزدیک سعد…

بیشتر بخوانید »