قرن

شعرا

زندگی نامه رهی اصفهانی

محمد ابراهیم از شاعران دوره قاجاریه است وی در شهر…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شریف تبریزی

شریف تبریزی از شاعران چیره دست تبریز است وی در…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شیدای اصفهانی

محمد علی از سخنوران نکته سنج و شیرین بیان اصفهان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شیدای سنندجی

میرزا عبدالباقی فرزند میرزا محمد حسین از بزرگزادگان کردستان بود…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه صباحی کاشانی

حاج سلیمان از شعرای معروف دوره زندیه است که با…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه صبوری خراسانی

حاجی میرزا محمد کاظم فرزند حاجی محمد باقر کاشانی از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه رنجی تهرانی

هادی فرزند مهدی در سال ۱۲۸۶ در تهران متولد شد…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه صحبت لاری

ملا محمد باقر به سال ۱۱۲۸ – ۱۱۶۲ هجری –…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سهیلی تبریزی

میرزا احمد از شاعران خوش ذوق و از مشروطه خواهان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه دانش مشهدی

میرزا رضی ، پسر میزا ابوتراب از شاعران نازک خیال…

بیشتر بخوانید »