ساسانیان

انوشیروان

سپاه کشیدن نوشین روان براى جنگ خاقان چین

یکى لشکرى از مداین براند که روى زمین جز بدریا…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

گفتار اندر آوردن برزوى، کلیله و دمنه را از هندوستان

نگه کن که شادان برزین چه گفت بدانگه که بگشاد…

بیشتر بخوانید »
بوزرجمهر

بزم هفتم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان

دگر هفته چون هور بفراخت تاج بیامد نشست از بر…

بیشتر بخوانید »
هرمزد

آمدن بهرام چوبینه به نزدیک هرمزد شاه

جهانجوى پویان ز بردع برفت ز گردنکشان لشکرى برد تفت‏…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

خواستن بهرام چوبینه، گشادنامه زینهارى پرموده از هرمزد

نبشتند پس نامه سودمند بنزدیک پیروز شاه بلند که خاقان…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

شکست دادن رومیان

چو خورشید برزد سر از تیره کوه خروشى بر آمد…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

باز گفتن پارساى ترسا، بودنى را به خسرو پرویز

ببود اندر ان شهر خسرو سه روز چهارم چو بفروخت…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

نامه خسرو پرویز به قیصر به پیروزى و پاسخ نامه قیصر

ازین سوى خسرو بران رزمگاه بیامد که بهرام بد با…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

نامه نوشتن گردیه به خسرو و خواستن خسرو پرویز او را

دوات و قلم خواست ناباک زن ز هر گونه انداخت…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

پاسخ فرستادن خسرو پرویز قباد را

بیارم کنون پاسخ این همه بدان تا بگویید پیش رمه‏…

بیشتر بخوانید »