عطاری

حجم سبز

تا نبض خیس صبح

آه ، در ایثار سطح‌ها چه شکوهی است! ای سرطان…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

همیشه

عصر چند عدد سار دور شدند از مدار حافظه کاج…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

دوست

بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

به باغ هم سفران

صدا کن مرا . صدای تو خوب است . صدای…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

ندای آغاز

کفش هایم کو ، چه کسی بود صدا زد :…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

از سبز به سبز

من در این تاریکی فکر یک بره ء روشن هستم…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

جنبش واژه ء زیست

پشت کاجستان برف . برف ، یک دسته کلاغ .…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

آفتابی

صدای آب می آید ، مگر در نهر تنهایی چه…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

ورق روشن وقت

از هجوم روشنایی شیشه های در تکان می خورد .…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

پرهای زمزمه

مانده تا برف زمین آب شود . مانده تا بسته…

بیشتر بخوانید »